Klachtenregeling

Ondanks dat Ademklank haar best doet zorg te bieden naar uw tevredenheid, kan het misschien voorkomen dat u ontevreden bent over de logopedische zorg die u heeft gekregen.

Wanneer u tijdens de logopedische behandeling ergens tegen aan loopt, maak dit dan bespreekbaar met uw logopedist. Zo kunnen we samen zoeken naar een passende oplossingen voor uw aandachtspunten of klacht en kan er mogelijk al veel opgelost worden.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling, die door de beroepsvereniging, de NVLF, wordt gehanteerd. Klik hier voor de folder klachtenregeling.

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

De wet bescherming persoonsgegevens wordt door de praktijk gehanteerd. Dit betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.

In de behandelovereenkomst wordt toestemming gevraagd over het uitwisselen van gegevens met andere (medische) specialisten als de verwijzer, huisarts of leerkracht. Wanneer u geen toestemming verleent, worden er geen gegevens uitgewisseld.

Gegevens worden 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO)

De Praktijk hanteert de wet WGBO. De volgende punten zijn in deze wetgeving vastgelegd.

  • informatieplicht
  • toestemmingsvereiste
  • dossierplicht
  • bewaarplicht
  • vernietiging
  • geheimhoudingsplicht

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 zijn verschillende beroepsgroepen, waaronder ook logopedisten, wettelijk verplicht om bij signaleringen van geweld, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren.