spraakprobleem“Hè, wat zeg je?”

Verstaanbaar spreken is voor sommige kinderen best moeilijk. Daarnaast kan het voor uw kind frustrerend zijn, niet verstaan te worden. Wanneer er sprake is van verminderde verstaanbaarheid door een spraakprobleem kan de logopedist u helpen.

Ontwikkeling van de spraak

Om tot spraak te komen spelen heel veel processen een belangrijke rol. Klanken moeten worden gevonden, moeten worden georganiseerd en spieren moeten worden aangestuurd om een bepaalde klank of woord uit te kunnen spreken.

Soms lukt het aansturen van de spieren niet goed of weet een kind niet zo goed hoe een bepaalde klank moet worden gemaakt. We speken dan van een motorisch spraakprobleem ofwel een fonetische articulatiestoornis.

Soms kan het zijn dat door gehoorproblemen of andere omstandigheden tijdens de klankontwikkeling, klanken verkeerd georganiseerd en gepland worden. Klanken worden eigenlijk verkeerd geprogrammeerd. Hierdoor kunnen er klankverwisselingen plaatsvinden of worden klanken binnen een woord omgedraaid of weggelaten. Dit heet een fonologische articulatiestoornis.

Signalen spraakprobleem:

  • slissen (de /s/ wordt tegen of tussen de tanden gemaakt)
  • snel onverstaanbaar spreken (broddelen)
  • stotteren
  • moeite met het maken van bepaalde klanken (bijvoorbeeld de /r/ wil niet rollen)
  • moeite met klankverbindingen (bijvoorbeeld /st/ wordt /t/, stoel wordt toel)
  • klankverwisselingen (bijvoorbeeld /k/ wordt /t/, koe wordt toe)
  • klanken worden weggelaten (hek wordt ek)
  • moeite met meerlettergrepige woorden (bijvoorbeeld afstandsbediening wordt afdiening)
  • nasaliteit (neuzige spraak)
  • schisis (gespleten gehemelte)

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt of klankontwikkeling passend is bij de leeftijd van uw kind. Ze onderzoekt of er sprake is van een motorisch probleem of fonologisch probleem. Omdat kinderen met spraakproblemen ook prikkelverwerkingsproblemen kunnen hebben, zal wanneer wenselijk, SI-onderzoek plaatsvinden.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een werkwijze toegepast, die het best past bij het oplossen van het spraakprobleem van uw kind. Onderdelen van de behandeling kunnen zijn; het versterken van de mondmotoriek, het aanleren van bepaalde tongplaatsing, lippen en kaakstand bij klanken of het luisteren, beoordelen van verschillende klanken en klanken leren onderscheiden.